Přednášející

Blok I. – Výzkum, který přesahuje hranice knihovnictví

Doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Vyučuje na Univerzitě v Pardubicích. Zabývá se mj. ekonomikou veřejných služeb, managementem veřejného sektoru a neziskovými organizacemi. Je spoluautorem knihy Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných knihoven), publikace Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit a také případové studie Vnímání užitečnosti veřejných služeb poskytovaných knihovnami.

Doc. Jan Stejskal je t.č. mimo republiku. Na jeho přednášku si budeme muset počkat :(. Možná se s ním setkáme na podzim v Praze nebo v Olomouci nad problematikou ROI.

PhDr. Vít Richter

Je třeba představovat dr. Richtera? Je ředitelem Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky, předsedou Ústřední knihovnické rady a také čestným předsedou SKIP. Neúnavně jedná s autorskými a ochrannými svazy, ministerstvy, knihovnami, státní správou i samosprávou. Publikační a přednášková činnost dr. Richtera je velice bohatá, stojí za mnoha projekty, např. Benchmarking knihoven, VISK, Kamarádka knihovna, Moje kniha, Kniha mého srdce a řadou dalších.

Mgr. Marek Timko, PhD.

vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (v aprobaci filosofie – slovenský jazyk a literatura na Prešovské univerzitě, v r. 2009 obhájil doktorský titul na Masarykově univerzitě v Brně (téma Informace – evoluce – skutečnost). V současné době působí jako odborný asistent na Ústavu bohemistiky a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě i jako externí vyučující Kabinetu informačních studií a knihovnictví na MU v Brně. Profesně se orientuje na problémy informační vědy, informační etiky, filosofie informace a v rámci evoluční ontologie i vztahům přírody a kultury.

PhDr. Marie Šedá

Marie Šedá působí v Moravskoslezské vědecké knihovně jako krajský metodik. Její profesní cesta vedla z malé obecní knihovny přes knihovnu střediskovou i městskou, určitou dobu pracovala i v muzejní knihovně. V současné době se zaměřuje na hodnocení činnosti knihoven, ráda poznává změny, kterými knihovny procházejí. Působí také na Slezské univerzitě v Opavě. .

Blok II – Proces a produkty spolupráce

PhDr. Libuše Foberová, PhD.

Knihovnictví se věnuje od roku 1989. Od roku 2005 je odbornou asistentkou na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. V roce 2001 založila knihovnický časopis itKnihovnický zpravodaj Vysočiny, kde byla deset let šéfredaktorkou. Je členkou ediční komise časopisu Bulletin SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků, redaktorkou knihovnického časopisu DUHA, který vydává Moravská zemská knihovna v Brně. Organizuje knihovnické konference Kniha ve 21. století, je redaktorkou sborníků ediční řady Kniha ve 21. století. Publikuje v odborném knihovnickém tisku, vydala monografii Knihovna včera a dnes, Knihovník/knihovna/komunikace a Dosáhněte co nejlepší komunikace za výpůjčním pultem knihoven.

Dana Kochová

Pracuje v Městské knihovně Havířov. Jako vedoucí oddělení knihovnických služeb zajišťuje akce knihovny a stará se o jejich propagaci, píše projekty, zajišťuje komunikaci mezi pobočkami a vedením knihovny apod., jako vedoucí dětského oddělení ústředí vykonává veškeré činnosti spojené s chodem oddělení. Od r. 2003 do r. 2013 vedla Klub dětských knihoven severní Moravy, za což získala několik ocenění, Cenu českých knihovníků, je Rytířkou krásného slova.

Lilie Tyrlíková

Pracuje v Místní knihově Třanovice, která již získala řadu ocenění, naposled v roce 2014 v soutěži Vesnice roku a Knihovna roku. Knihovna se orientuje především na rozvoj dětského čtenářství. Paní Tyrlíková pro své „malé“ uživatelé organizuje besedy, knihovnické lekce, čtení, soutěže, kreativní tvoření, hry v knihovně i venku, prázdninové programy. Vynikající je spolupráce knihovny se základní školou, spolupráce s okolními knihovnami, s podnikatelskými subjekty, se Školou obnovy venkova – jejíž součástí je „Zelená knihovna“ (knihy o ekologii, přírodě, obnovitelných zdrojích…) Ve svém knihovnickém úvazku má paní knihovnice i výuku dětí v kroužku hudební miniškoly – vyučuje hru na klavír, flétnu, keyboard a kytaru.

PhDr. Helena Gajdušková

Je ředitelkou Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Dlouhodobě usiluje o působení knihovny jako komunitního a vzdělávacícho centra regionu. Klade důraz na vzdělávání pracovníků knihovny - chceme-li působit na poli neformálního vzdělávání, musíme být sami vzdělaní. Uvědomuje si, že jediná jistota v knihovnictví (ale i v životě) je změna. Pod její vedením získala knihovna řadu ocenění - naposled byla nejúspěšnější v 16. ročníku soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven Biblioweb 2015 v kategorii knihoven v obcích od 15 001 do 30 000 obyvatel.

Blok III. - Identifikace znalostních mezer

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK (ÚISK) a také na Slezské univerzitě v Opavě. Do roku 1994 pracoval deset let v oblasti VTEI (vědecké, technické a ekonomické informace) zejména jako jako rešeršní specialista. V letech 2002-2012 vedl ÚISK FF UK a v období 1994 až 2000 byl také rešeršním specialistou společnosti Medistyl  zaměřenou na odborné a vědecké informace v oblasti lékařských věd, farmacie, chemie, toxikologie nebo životního prostředí. Odbornou výukovou i praktickou specializací jsou zejména rešeršní strategie pro vědu, výzkum a inovace, světová databázová centra, online databáze, elektronické informační zdroje.  Je mj. odborníkem na techniky racionálního a rychlého čtení. Má rád literaturu, sport a cykloturistiku ve sdílení s přáteli.

Mgr. Zlata Houšková

Knihovníci ji znají z dlouholeté činnosti v Knihovnickém institutu, ve vrcholových orgánech Svazu knihovníků a informačních pracovníků, bohaté přednáškové i publikační činnosti i jako moderátorku knihovnických akcí. Stála u zrodu vzdělávacích center v krajských knihovnách, Klubu dětských knihoven, Sekce vzdělávání SKIP, programu VISK2, soutěží Kamarádka knihovna, MARK a desítek dalších aktivit SKIP i KI NK ČR. Celoživotně se věnuje vzdělávání knihovníků. V letošním roce je členkou poroty Knihovna roku.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Od roku 2013 je předsedou SKIP, nejprve působil jako tajemník regionálního výboru SKIP ČR Moravskoslezského a Olomouckého kraje, poté v letech 2009 – 2013 ve funkci tajemníka výkonného výboru SKIP ČR. Nyní pracuje v Národní knihovně ČR, je vedoucím oddělení vzdělávání, zabývá se řešením řady rozvojových programů a vzdělávacích projektů. Ve své publikační a přednáškové činnosti se věnuje různým oblastem knihovnictví, publikuje v mnoha oborových časopisech.

Mgr. Tomáš Langer

Absolvent sociologie a andragogiky na FF UP v Olomouci (2004) a řady vzdělávacích aktivit. V současnosti je viceprezidentem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, ředitelem sekce školství Unie zaměstnavatelských svazů ČR a ředitelem vzdělávacího portálu Edumenu.cz. Působí také na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako učitel a v několika vzdělávacích projektech. Lektoruje odborné kurzy, moderuje a přednáší na konferencích a publikuje odborné články v  časopisech.

Blok IV – Příběhy úspěchů a možných scénářů pro budoucnost

Prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

Vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině, absolvoval postgraduální studium na ČVUT v Praze a v roce 1987 získal doktorát z elektronické komunikace na Žilinské univerzitě. Habilitoval se v roce 1988 z teorie komunikace a v roce 1999 byl jmenován profesorem. Působil jako ředitel Výzkumného a vývojového centra zaměřeného na rozvoj multimediálních a telekomunikačních služeb, vykonával funkci koordinátora Centra excelence pro EUR (International telecommunication union ITU, Geneva. V současné době je profesorem na Slezské univerzitě v Opavě Filozoficko-přírodovědecké fakultě Ústavu bohemistiky a knihovnictví a profesorem Žilinské univerzity Fakulty humanitních věd Katedry mediamatiky a kulturního dědictví. V centru jeho výzkumné pozornosti je zejména teorie komunikace, dokumentace a prezentace kulturního a vědeckého dědictví, rozvoj lidských zdrojů a věnuje se strategickým studiím zaměřeným na vývojové trendy ve společnosti.

PhDr. Zuzana Hájková

Pracuje v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, v současné době ve funkci náměstkyně pro knihovnické služby. Ve své přednáškové činnosti se mj. zaměřuje na aplikaci katalogizačních pravidel (RDA) v české katalogizační praxi, ale i na problematiku e-knih v českých veřejných knihovnách. Je členkou předsednictva výkonného výboru SKIP, zúčastnila se posledního kongresu IFLA v Lyonu v r. 2014.

 

Mgr. Emília Antolíková

Je ředitelkou Hornozemplínské knižnice vo Vranově na Topľou. Systematicky se zabývá komunitními činnostmi veřejných knihoven, dobrovolnictvím i práci se seniory, a to nejen na Slovensku.

Mgr. Jarmila Burešová

Působí v Knihovně města Ostravy, kde pracovala s romskými dětmi, dětmi ze sociálně vyloučených rodin a dalšími členy těchto komunit. V současnosti vede projekt Paměť Ostravy, připravuje vzpomínkové akce, spolupracuje se seniory, se spolkem Ostravský debatní klub My 50+. Věnuje se tematice sociálního vyloučení a občanské společnosti s přesahem pro komunitní knihovnictví.

Kontakt

Knihovna pro všechny

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode